Získat aplikaci Adobe Flash Player
SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Sme školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave.

V záujme zdravého a bezproblémového vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logoped, psychológ, sociálny pracovnici) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí:

  • s mentálnym postihnutím
  • s telesným narušením a postihnutím
  • so zrakovým narušením a postihnutím
  • so sluchovým narušením a postihnutím
  • s vývinovými poruchami učenia
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • s poruchami správania
  • s vývinovými poruchami učenia
  • s pervazívnymi vývinovými poruchami
Radi Vás vypočujeme a Vášmu dieťaťu venujeme toľko času, koľko potrebuje.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave, bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD – 2005 – 4994 / 26449 – 5 : 096 v zmysle § 15 ods. 3 písm. a),b) a § 19 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ako aj § 2 a § 24 zák.č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, § 5 vyhlášky č. 43/1996 o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve a zák. č. 597/2003 Z.z. o financovaní regionálneho školstva, ako nezisková organizácia od 1. marca 2006.

Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.

Mgr. Miroslava Ormandyová  V S T Ú P T E  
zriadovateľ

Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“.

Tieto jednoduché slová v človeku vyvolávajú pocit istoty, bezpečia, lásky.....

Domov sa prirovnáva k rukám a ruky evokujú dotyk. Čo je to dotyk? Pohladenie, pritúlenie, stisk, po ktorom bažia všetky živé tvory. Aj ľudia, bez ohľadu na vek. Je to tajomné zblíženie dvoch duší, ktoré v danej chvíli dotyku patria iba jeden druhému. Tento pocit spolupatričnosti a výnimočnosti je veľmi dôležitý aj pre Vaše deti.

Ak súhlasíme s tvrdením, že základom pre zdravý emocionálny a sociálny vývin jedinca je dôležitá potreba pripútania sa k jednej osobe, pochopíme, aké je náročné vytvoriť prostredie kde dieťa nájde pochopenie, pokoj a lásku.

Jednou z možností je, čo najviac sa dieťaťa zmysluplne dotýkať, hladiť ho a vytvárať s ním očný kontakt. Úprimnosť nášho snaženia sa odzrkadlí v oddanosti dieťaťa a radosti v jeho prejavoch z nášho spoločne tráveného času. Je to o to ťažšie, že ide o dimenziu, ktorá sa nedá odmerať.

Ak sa dieťa vyvíjalo po každej stránke, potrebuje starostlivosť po dlhé roky. Jedlo, oblečenie a bývanie mu v našich podmienkach môžeme zabezpečiť pomerne ľahko. Deti sa však prirodzene dožadujú aj lásky a pozornosti. Dokážu plakať nielen keď potrebujú suchú plienku, alebo doplniť bruško, ale ich plač je rovnako nástojčivý aj vtedy, keď potrebujú cítiť ľudské teplo. Z toho vyplýva, že všetky tieto atribúty sú rovnako dôležité a nedajú sa ničím nahradiť. Je známe, že deťom, ktorým sa nedostáva dostatočnej pozornosti, sú vystavené vážnemu riziku mentálnej, sociálnej, emocionálnej a fyzickej retardácie.

Potreba dieťaťa dotýkať sa tváre blízkej osoby, hladiť ju po tvári, tútkať na nos..... Chce jej prejaviť svoj vzťah, pretože ona mu tými istými dotykmi prejavovala svoj vzťah a lásku k nemu.

Bábätká majú schopnosť vybudovať si silné emocionálne puto k ľuďom, ktorí uspokojujú ich potreby. Je dôležité byť vnímavý a starostlivý, aby sme vedeli rozpoznať, čo dieťa práve svojich plačom, pokiaľ ešte nevie inak, „chce povedať“. Ak dieťaťu naplníme jeho potrebu opäť sa bude cítiť bezpečne, príjemne a spokojne.

V závere ma napadá príbeh z knihy Roberta Fulghuma: Istý indiánsky kmeň, ak potreboval drevo na svoj oheň, vyhliadol si strom a potom každé ráno členovia kmeňa prišli pod strom a kričali do jeho koruny na plné hrdlo. Až jedného dňa strom vyschol a spadol. A prečo tak robili? Lebo verili tomu, že každý živý tvor, teda aj strom má dušu. Ak sa na ňu stále kričí a vrieska, duša umrie. Myslím si, že tento indiánsky kmeň je veľmi múdry.

Literatúra - Robert Fulghum: Všetko, čo viem, som sa naučil v materskej škole

© 2011  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava   |  designed by  RomanValent