FIE – Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania

Metóda, ktorá má v sebe potenciál akcelerovať naše myslenie, zvyšovať našu efektivitu učenia, naučiť nás pracovať s chybou, priniesť radosť a kľud do našej práce. Motto metódy znie:

„Nechajte ma chvíľku… , ja si to rozmyslím.“

 hlava

Metóda inštrumentálneho obohacovania je založená na neopakovateľnej myšlienke a teórii profesora Reuvena Feuersteina. Inštrumentálne obohacovanie poskytuje iný, netradičný pohľad na intelekt a kognitívne schopnosti človeka. Zatiaľ čo tradične je inteligencia vnímaná ako vrodená a nemenná vlastnosť, ktorá predisponuje jedinca k podávaniu určitej miery výkonu, profesor Feuersteina tvrdí, že ide o schopnosť, ktorá je do veľkej miery modifikovateľná prostredím. Od statického modelu inteligencie teda prechádza k modelu dynamickému.
V praxi sa, na základe tejto teórie, metóda Inštrumentálneho obohacovania nezameriava na zistenie výšky inteligencie, ale na zistenie miery schopnosti učiť sa a následne na rozvoj kognitívneho potenciálu človeka – dieťaťa či dospelého a to prostredníctvom sprostredkovaného učenia. Inštrumentálne obohacovanie nie je obmedzené na žiadnu vekovú ani výkonnostnú skupinu osôb. Má široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania, žiakmi z málo podnetného prostredia, ako i pri práci s dospelými či seniormi.

V skratke o autorovi metódy Inštrumentálneho obohacovania…

Profesor Reuven Feuerstein sa narodil v Botosan v Rumunsku v roku 1921, v početnej rodine profesora judaistiky.
Vyštudoval učiteľstvo a psychológiu v Bukurešti. V roku 1944 emigroval do Palestíny, dnešného Izraela, kde pokračoval v štúdiu psychológie. V rokoch 1946-49 odišiel do Švajčiarska, kde navštevoval prednášky K. Jaspersa, C. G. Junga a L. Szondyho. Potom prešiel do Ženevy, kde študoval u Jeana Piageta a Andrého Reya. Doktorát z vývojovej psychológie získal na Univerzite Sorbonna v roku 1970.
Od spomenutého roku 1970 až do súčasnosti pôsobí ako profesor pedagogickej psychológie v Izraeli, na pedagogickej fakulte Univerzity Bar Ilan. Od roku 1978 pôsobí tiež na univerzite v Nashville, Tennesse, v USA. Základom jeho odborného záujmu je oblasť vývojovej, klinickej a kognitívnej psychológie z pohľadu, ktorý rešpektuje kultúrne odlišnosti.
V roku 1965 založil spolu so svojimi spolupracovníkmi (Davidom Krasilowským, Yaacovom Random a Shimonom Tuchmanom) Výskumný inštitút Hadassah-WIZO v Kanade (Hadassah-WIZO-Canada Research Institute), ktorý sa stal v roku 1993 súčasťou Medzinárodného strediska pre zvýšenie učebnej kapacity (International Center for the Enhancement of Learning Potential – ICELP) v Jeruzaleme.
Profesor Reuven Feuerstein nás navždy opustil v apríli 2014.

ReuvenFeuerstein

Profesor Reuven Feuerstein

Prečo sú podľa profesora Feuersteina deti neúspešné?

V päťdesiatych rokoch začal Feuerstein pracovať v Izraeli s deťmi, ktoré v škole nepodávali dostatočné výkony. Všímal si, že niektoré z nich zlyhávajú v škole, pretože nie sú schopné sa vyrovnať so situáciou učenia, no v mimoškolskom prostredí, pri hre, pri práci (ktorá zahŕňajú komplexné zručnosti), sa nijako neodlišujú od svojich rovesníkov. Iné deti sa naučia novým zručnostiam, ale druhý deň alebo aj za niekoľko hodín tieto zručnosti strácajú. Sú deti, ktoré sa niečomu naučia, ale nedokážu naučený poznatok aplikovať v novej situácii. Deti, ktoré nepodávajú v škole dostatočné výkony, môžu sa doma pri práci alebo v hre prejavovať úplne v norme.
Deti, ktoré nie sú schopné sa učiť zo skúseností alebo pri školskej výučbe, podľa Feuersteina, trpia deficitom v kognitívnej oblasti. Nenaučili sa myslieť v súvislostiach. Nie sú schopné poznatky štrukturovať, organizovať. Ich základnou charakteristikou je impulzívnosť v konaní a myslení a to, že prijímajú len jednotlivé informácie. Nie sú schopné sa poučiť zo svojich chýb. Tieto deti sú teda neúspešné nie preto, že by neboli dostatočne inteligentné, ale preto, lebo niektoré ich poznávacie funkcie nie sú dostatočne rozvinuté. Takéto deti si nevedia svoju prácu naplánovať, nevedia vopred zvážiť možnosť stratégiu, ktorú úloha vyžaduje, nedokážu stratégiu zmeniť, ak sa zmenia podmienky zadania a pod.
Všetky tieto otázky viedli profesora Feuersteina k tomu, aby sa spočiatku zaoberal zásadným problémom, čo to sú kognitívne schopnosti a či je možné ich rozvíjať. Toto svoje bádanie zhrnul v teórii štrukturálnej kognitívnej modifikovateľnosti, ktorá je pozitívna odpovedí na dané otázky.

Poďte sa s nami obohacovať !

… práca metódou Inštrumentálneho obohacovania (FIE) v SCŠPP

Počas pravidelných individuálnych alebo skupinových stretnutí (jedno stretnutie: 45 minút) sa pracuje s ceruzkou a papierom (ucelený systém pracovných listov, tj. s inštrumentov, ktoré zostavil pedagóg a psychológ profesor R. Feuerstein).

FIE1Cena jedného stretnutia je 5,- eur + poplatok za inštrumenty (cena jednej sady inštrumentov potrebnej cca na jeden rok je 5,- eur)

Pre koho je FIE vhodný?

Pre deti…
– s ťažkosťami s učením,
– s ťažkosťami so správaním,
– s ťažkosťami s pozornosťou a sústredenosťou,
– intelektovo nadané,
– neisté, plaché, ustráchané – zvýšenie sebavedomia,
– s menálnym postihnutím,
– s telesným postihnutím,

FIE2FIE3Pre každého kto…
– cíti potrebu riešiť to, resp. podporiť jeho poznávací a emocionálny vývin,
– chce rozširovať poznanie seba,
– má chuť popracovať na sebe,
– túži zvýšiť efektivitu vlastného:
o myslenia, pamäte, pozornosti, koncentrácie,
o orientácie v priestore, orientácie vo vzťahoch,
o prežívania, ovládania emócií,
o riešenia problémov/ťažkostí/konfliktov, atď.
– akceptujúco prijímať pohľady a názory iných ľudí,

Pre seniorov…

FIE4FIE5FIE6

 

 

Čo je podstatou stretnutí?

Podstatou je stimulácia kognitívneho (poznávacieho) rozvoja, ktorý umožňuje osobnostný rast po všetkých stránkach – myslenie, prežívanie, správanie, osobnosť (stimuluje poznávanie = kogníciu, emocionálitu, sociálnu oblasť = vzťahy, atď.).

Prof. R. Feuerstein pod kogníciou (poznávaním, poznávacou schopnosťou) rozumie intaktnú mentálnu schopnosť, organizujúcu a spracúvajúcu informácie, ktoré človek zo svojho okolia prijíma, využíva a miera ich spracovania mu zaisťuje úspech. Čo symbolicky približuje slovami Piageta „kognícia a emócie sú dve strany jednej priehľadnej mince“.
Inštrumentálne obohacovanie vychádza z princípov štrukturálnej kognitívnej modifikovateľnosti a skúsenosti sprostredkovaného učenia, resp. z pohľadu na ľudský organizmus ako na otvorený systém schopný adaptácie a zmeny.

Najdôležitejším predpokladom prístupu k jedincovi je viera a presvedčenie, že je možné kognitívne (poznávacie) štruktúry každého z nás zmeniť.

Pri práci sa kladie dôraz na rozvoj myslenia (aj kritického), reči, vnútornej motivácie, reflektovanie svojho myslenia (metakognícia), schopnosti učiť sa v súvislostiach, rešpektovať názory iných ľudí, na zvyšovanie intelektového potenciálu detí, mládeže i dospelých (aj nadaných), ďalej na upevnenie sebadôvery a dodanie istoty, že zvládne problémy, s ktorými sa stretne, taktiež na vytvorenie si stratégie riešenia daných problémov, úloh a odstránenie impulzivity a strachu z chyby.
Pri práci počas stretnutí sa nepoužíva hodnotenie aktuálneho výkonu (rešpektuje sa osobnostné tempo každého klienta a pozornosť sa upriamuje na potenciál klienta a nie na aktuálny výkon).
Metóda pomáha lepšie sa orientovať vo vlastnom živote, pri riešení problémov s učením, ktoré môžu vyplývať z porúch pozornosti, či z nedostatočnej pozornosti, hyperaktivity, neurologických ťažkostí a poranení mozgu, alebo z problémov s pamäťou, orientáciou v priestore.

Práca s FIO - deti

Práca s FIO – deti

Práca s FIO - dodpelí

Práca s FIO – dodpelí