SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

O NÁS

Centrum MAJÁK je školské zariadenie poradenstva a prevencie, na ul. Slnečná 5 v Seredi.

V záujme zdravého vývinu Vášho dieťaťa ponúkajú odborníci (špeciálny pedagóg, logopéd, psychológ, sociálny pracovník) pomoc v oblasti zdravotných postihnutí.

PONÚKAME VÁM

 • odbornú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a prognostiku pre deti od 0 rokov do dospelosti
 • terapeutickú, reedukačnú, rehabilitačnú a liečebno-pedagogickú výchovnú starostlivosť
 • sociálno-právne poradenstvo
 • práca s rodinou zdravotne postihnutého klienta
 • tvorba podkladov potrebných na rozhodovanie o forme zaškolenia, prípadne preradení klientov v rámci školských zariadení
 • posudzovanie školskej zrelosti klientov nášho centra
 • usmerňovanie a pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných základných a stredných školách
 • sledovanie vhodnosti a úspešnosti integrácie
 • príprava odporúčaní pre ÚPSVaR
 • supervízia
 • organizácia špeciálnych krátkodobých liečebných pobytov mimo rodinu dieťaťa
 • medzirezortná spolupráca s orgánmi a organizáciami zainteresovanými na danej problematike
 • zabezpečovanie všetkých ostatných úloh, ktoré vyplývajú z vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve a z antidiskriminačného zákona

Naše služby sú vysoko odborné, individuálne a diskrétne.