SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

PONÚKAME VÁM

 • odbornú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a prognostiku pre deti od 0 rokov do dospelosti
 • terapeutickú, reedukačnú, rehabilitačnú a liečebno-pedagogickú výchovnú starostlivosť
 • sociálno-právne poradenstvo
 • práca s rodinou zdravotne postihnutého klienta
 • tvorba podkladov potrebných na rozhodovanie o forme zaškolenia, prípadne preradení klientov v rámci školských zariadení
 • posudzovanie školskej zrelosti klientov nášho centra
 • usmerňovanie a pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných základných a stredných školách
 • sledovanie vhodnosti a úspešnosti integrácie
 • príprava odporúčaní pre ÚPSVaR
 • supervízia
 • organizácia špeciálnych krátkodobých liečebných pobytov mimo rodinu dieťaťa
 • medzirezortná spolupráca s orgánmi a organizáciami zainteresovanými na danej problematike
 • zabezpečovanie všetkých ostatných úloh, ktoré vyplývajú z vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve a z antidiskriminačného zákona

Naše služby sú vysoko odborné, individuálne a diskrétne.

ĎALŠIE SLUŽBY PRE VÁS

PRÁCA V TERÉNE

Naše služby vychádzajú z presvedčenia, že najviac môžeme pomôcť vtedy, keď prídeme za našimi klientmi tam, kde žijú. Preto naše služby poskytujeme väčšinou v teréne, po dohode s rodičmi a pedagógmi, formou cestujúceho špeciálneho pedagóga a psychológa.

Na výjazdoch do terénu, po dohode s rodičmi a riaditeľmi škôl zabezpečujeme za úhradu:

 • odborné vyšetrenia
 • poradenstvo pre rodičov a pedagógov
 • pomoc pri tvorbe IVP
 • terapeutické aktivity pre deti

NAŠE NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • Inštrumentálne obohacovanie prof. R. Feuersteina
 • LPAD – Dynamické vyšetrenie učebného potenciálu podľa prof. R. Feuersteina
 • In Sight – Špeciálno-pedagogické vyšetrenie funkčnosti zraku
 • Tréning fonematického uvedomenia jednotlivo aj skupinovo
 • Test záujmov
 • Filiálna terapia

REEDUKAČNÉ METÓDY A AKTIVITY V DOMÁCOM PROSTREDÍ

NA ZAKÚPENIE V NAŠOM CENTRE

 • Pomôcky pre ľavákov a pravákov perá, ceruzky, farbičky, pravítka, strúhadlá, nožnice, násadky, atď.
 • Pracovné zošity slúžiace k terapiám
 • Správna hračka​​​
 • LaQ a PAX
 • iO.TO.BO