SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

TERAPEUTICKÉ METÓDY

POUŽÍVANÉ V NAŠOM CENTRE

FILIÁLNA TERAPIA

Ide o jedinečný prístup, ktorý používajú odborníci vyškolení v terapii hrou na výcvik rodičov, aby sa títo sami stali terapeutmi pre vlastné deti.

ZISTIŤ VIAC

KUPOZ

Špeciálno-pedagogické reedukačné cvičenie pre deti s diagnózou ADHD a ADD, teda pre deti s poruchou pozornosti a sústredenosti.

ZISTIŤ VIAC

TERAPIA HROU

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie.

ZISTIŤ VIAC

FIO - METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA

Podstatou metódy je stimulácia kognitívneho rozvoja, ktorý umožňuje školský, sociálny a osobnostný rast.

ZISTIŤ VIAC

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je orientovaný na rozvíjanie uvedomovania hláskovej štruktúry slova v mysli.

ZISTIŤ VIAC

KULIFERDO

Kuliferdo je výbornou učebnou metódou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

ZISTIŤ VIAC