SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA

PODĽA D. B. EĽKONINA

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina je orientovaný na rozvíjanie uvedomovania hláskovej štruktúry slova v mysli. Systematickým tréningom v predškolskom veku u dieťaťa stimulujeme tzv. predčitateľské spôsobilosti a pôsobíme preventívne proti možnému zlyhaniu dieťaťa v škole.

Tréning pozostáva zo štyroch základných etáp:

  • predstava o slove, slabičná analýza slov
  • hlásková štruktúra slova,
  • samohlásky a spoluhlásky
  • tvrdé a mäkké spoluhlásky
Všetko sa uskutočňuje formou rozprávky v Krajine slov a hlások, ktorá je pre deti pútavá a motivuje ich k činnosti. Dieťa hravou formou poznáva písmenká, uvedomuje si jednotlivé hlásky a slabiky i celé slová, rozlišuje dĺžku hlások a slabík.

Dôležité informácie:

  • tréning je vhodný pre deti pred vstupom do 1. ročníka a deťom 1. ročníka, ktoré majú ťažkosti pri čítaní a písaní
  • dĺžka tréningu – 20 stretnutí po 50 minútach
  • dieťa pracuje s pracovným zošitom