SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

KULIFERDO

Kuliferdo je výbornou učebnou metódou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

Pracujeme s dieťaťom so sériou pracovných zošitov pre žiakov MŠ a žiakov ZŠ so špecifickými poruchami učenia.